OHLÁŠKY 27. října 2019 – 30. neděle v mezidobí

27. října 2019 – 30. neděle v mezidobí

V pondělí je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

V úterý je památka bl. Michala Ruy, kněze

V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace

V pátek je slavnost Všech svatých

V sobotu je vzpomínka na všechny věrné zemřelé

  • Dnes je sbírka na misie. Sbírka na splátku půjčky činila 8 015,-Kč.Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • V sobotu bude mše sv. v 8.30 hod. za zemřelé.
  • Do 8. 11. je možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitova, kde se pomodlíme za zemřelé. A splní se tři obvyklé podmínky ( svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce ).
  • Dušičková pobožnost na hřbitově bude v neděli 3. listopadu v 15 hod.