Putování na Svatý Hostýn

Jako každý rok (mimo covidové období) jsme se vydali 3. června 2023 na Svatý Hostýn vyprosit si milosti a požehnání pro naše životy a v tento den zvláště za dobrodince díla sv. Jana Boska v Havířově, za které byla sloužena v bazilice mše svatá. Někteří naši poutníci se podíleli na výstavbě a budování střediska a kostela sv. Jana Boska, někteří se zapojili přímo do provozu střediska a práce s dětmi, proto jim je toto dílo tak drahé (věnovali zde Pánu kus svého života).
Díky povolence jsme mohli vyjet až na nově vybudované parkoviště těsně pod vrcholem Svatého Hostýna. V autobuse jsme se stihli pomodlit růženec a vybrat finanční dar na dostavbu příjezdové komunikace k poutnímu místu. Právě probíhá 3. etapa výstavby – budování velkého parkoviště za poutním domem č.3. Na recepci jsme mohli odevzdat Matici svatohostýnské dar v celkové výši 6310 Kč. Díky za štědrost všem havířovským poutníkům.
Mši svatou celebroval náš pan farář P. Petr Piler, přisluhoval místní rektor baziliky a kněz, který přijel s polskými poutníky. (Shodou okolností přijeli právě z města, kde byly vyrobeny nové lavice a židle pro svatohostýnskou baziliku.) Aspoň evangelium zaznělo tedy i v polštině. Zpěváci našeho smíšeného sboru na kůru také chtěli přispět svým dílem, aby se polští bratři a sestry cítili na Hostýně jako doma, a tak píseň „Náš Bůh je láska“ zazpívali v polském jazyce. Z úst otce Petra zaznělo povzbudivé kázání, zpěvy při liturgii se krásně nesly jako z kůrů andělských, tak jsme se mnozí cítili jako v nebi…
Po občerstvení fyzických sil každý mohl navštívit místo, které je mu na Hostýně obzvlášť drahé. Letos byly poprvé otevřeny také dveře do obnovené kaple sv. Jana Sarkandra, kde jsme mohli obdivovat a prorozjímat život tohoto světce pomocí nástěnných maleb.
Ve 13.00 hodin jsme se opět sešli v chrámu, abychom zazpívali Matce Boží loretánské litanie a obdrželi jsme svátostné požehnání. Pak jsme se vydali na křížovou cestu, pro některé to byla opravdu cesta křížová nejen při naslouchání jednotlivých zastavení, ale také díky fyzickým omezením. Chvála Pánu Bohu, našli se pomocníci, kteří podali pomocnou ruku, podepřeli ve slabosti… V 15.00 hodin už jsme nasedli do autobusu, s modlitbou korunky k Božímu milosrdenství a vděčností v srdci za nádherně prožitý den, za milé společenství jsme ujížděli k domovu.
JanaRei